Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Galeria zdjęć z zakończenia projektu

Poniżej znajdują się zdjęcia z uroczystego zakończenia projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym oraz Szkole Podstawowej w Łaguszewie

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 06.10.2017 r. przystąpiła do realizacji Zadania: „Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym oraz Szkole Podstawowej w Łaguszewie”

 Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 13 331,51 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 7 914,00 zł. (tj. 60% kosztów kwalifikowalnych Zadania)
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 417,51 zł

Zakres rzeczowy Zadania polega na wykonaniu nasadzeń w trzech lokalizacjach: przy Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym oraz przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie, w celu spełnienia zadań z zakresu ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu.

Efekty ekologiczne planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Zadania to podniesienie walorów estetycznych terenów wokół budynków użyteczności publicznej w gminie Kocierzew Południowy oraz odizolowanie ich od negatywnego wpływu zurbanizowanego otoczenia (zapylenie, hałas).

Planowany termin zakończenia realizacji Zadania 20.10.2017 r.

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Galeria zdjęć po realizacją projektu

Poniżej znajdują się zdjęcia w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym po zrealizowaniu zadań projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2017 ROKU

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 18.08.2017 r. przystąpiła do realizacji Zadania:
„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2017 ROKU”

Zadani jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 23 630,29 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 18 904,00 zł. (tj. 80% kosztów kwalifikowalnych Zadania)

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 4 726,29 zł

Zakres rzeczowy Zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest- zebranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 93,504 Mg z 29 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Efekty ekologiczne planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Zadania to unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 29 posesji. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Planowany termin zakończenia realizacji Zadania 02.10.2017 r.

Projekt „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2017 roku” współfinansowany  ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Działaj lokalnie – aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gmina Kocierzew Południowy

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 01.08.2017r. przystąpiła do realizacji projektu lokalnego pod nazwą:
„Działaj lokalnie-aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wartość Ogólna zadania 7 640,00 zł. Projekt dofinansowano w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Kocierzew Południowy projektu lokalnego pod nazwą: „Działaj lokalnie- aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy”. Wartość udzielonej dotacji stanowi 65,45% całkowitych kosztów projektu. Wkład własny na realizację projektu w wysokości 2 640,00 zł został zabezpieczony w budżecie na rok 2017 z chwilą przyznania pomocy finansowej.

Czytaj wiecej »

Aktywne sołectwo-wspieranie rozwoju sołectwa Różyce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gmina Kocierzew Południowy

 

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 01.08.2017r. przystąpiła do realizacji projektu lokalnego pod nazwą:
„Aktywne sołectwo-wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Wartość ogólna zadania 7 710,00 zł. Projekt dofinansowano w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Różyce projektu lokalnego pod nazwą: „Aktywne sołectwo- wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”. Wartość udzielonej dotacji stanowi 64,85% całkowitych kosztów projektu. Wkład własny na realizację projektu w wysokości 2 710,00 zł został zabezpieczony w budżecie na rok 2017 z chwilą przyznania pomocy finansowej.

Czytaj wiecej »

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Galeria zdjęć przed realizacją projektu

Oto zdjęcia w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym przed rozpoczęciem realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

logotyp Promuje Łódzkie

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 16.06.2017 r. przystąpiła do realizacji projektu:

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 639 518,63 zł.

Dotacja z RPO WŁ 2014-2020: 432 283,37 zł.

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 207 235,26 zł

Cel projektu:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1: Roboty budowlano- montażowe, obejmujące:

 • modernizację placu zabaw poprzez dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wymianę nawierzchni boiska szkolnego na poliuretanową na powierzchni 448 m2,
 • dostosowanie 6 szt. okien w świetlicy szkolnej,
 • wymiana posadzek w trzech pomieszczeniach przy sali gimnastycznej wraz z wykonaniem lamperii,
 • doposażenie toalet w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ,
 • przebudowa klatek schodowych wraz z zamontowaniem systemu oddymiania klatek schodowych, w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej,
 • malowanie ścian w dwóch salach dydaktycznych oraz korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń kuchennych oraz wykonanie lamperii.

Zadanie 2: Wyposażenie obiektu, obejmujące:

 • zakup pomocy dydaktycznych i zestawów doświadczalnych do prowadzenia eksperymentów i zajęć z chemii,
 • zakup pomocy dydaktycznych i zestawów doświadczalnych do prowadzenia eksperymentów i zajęć z fizyki,
 • zakup i montaż kotary na salę gimnastyczną, w celu wystawiania przedstawień szkolnych i innych wydarzeń kulturalnych,
 • zakup 5 szt. ławek korytarzowych,
 • zakup innowacyjnego systemu FM dla niedosłyszących wraz z dwoma odbiornikami R12, umożliwiającego podnoszenie kompetencji uczniom z zaburzeniami słuchowymi,
 • zakup 3 sztuk projektorów z uchwytem i ekranów,
 • nagłośnienie na sali gimnastycznej w celu wystawiania przedstawień szkolnych i i innych wydarzeń kulturalnych, w tym okablowanie i głośniki,
 • utworzenie 25-stanowiskowej pracowni komputerowej oraz zakup i wykonanie instalacji sieci internetowej w całym budynku szkoły oraz podłączenie do niej wszystkich urządzeń multimedialnych znajdujących się na wyposażeniu szkoły i wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,
 • zakup programu Imagine Logo (Logomocja),
 • zakup profesjonalnego aparatu cyfrowego.

Zadanie 3: Informacja i promocja.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Pok. nr 2

Więcej informacji:

Tel. (46) 839 40 56

www.kocierzewpoludniowy.pl

Termin zakończenia realizacji projektu 30.10.2017 r.

 

Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki:
 1. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie
  i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 Grudzien2016
  (PDF, otwiera nowe okno)
 2. Księga Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego_(PDF, otwiera nowe okno)
 3. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji 2014-2020 (PDF, otwiera nowe okno)
 4. Regulamin Konkursu (WORD, otwiera nowe okno)
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020-20.04.2017 (PDF, otwiera nowe okno)
 6. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkie na lata 2014-2020 (PDF, otwiera nowe okno)
 7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetoeych RPO WŁ 2014-2020_26.10.2016 (PDF, otwiera nowe okno)
 8. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (PDF, otwiera nowe okno)
 9. Wytyczne_programowe_w_zakresie_kwalifikowania_wydatków_04.08.2017 (PDF, otwiera nowe okno)
 10. Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_3_listopada_2016 (PDF, otwiera nowe okno
 11. Wytyczne_zasady_równości_szans 12052015 (PDF, otwiera nowe okno)

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt. „PIĘKNIE, ZDROWO, ODJAZDOWO… – EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOCIERZEWIE POŁUDNIOWYM”

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

Czytaj wiecej »

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Chcę być Eko!” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Chcę być Eko!” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Chcę być Eko!” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

Czytaj wiecej »

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt. „EKO – TROPICIELE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GĄGOLINIE POŁUDNIOWYM”

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Eko – Tropiciele ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Eko – Tropiciele ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

Czytaj wiecej »

Utworzenie „TĘCZOWEGO OGRÓDKA” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym

ajax,download,6.html

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło  do realizacji zadania
Utworzenie „TĘCZOWEGO OGRÓDKA” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym  

Wartość ogólna zadania 42 059,78 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań  z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 31 499,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

Czytaj wiecej »

Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy – etap II

ajax,download,6.html

Gmina Kocierzew Południowy przystąpiła do realizacji zadania „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy – etap II”

Wartość ogólna zadania 3.341.341,15 zł. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formach pożyczki oraz dotacji, do łącznej wysokości 781.243,00 zł, w tym:

 • pożyczka w kwocie 468.746,00 zł,

 • dotacja do wysokości 312.497,00 zł.

Czytaj wiecej »

Utworzenie Ekopracowni dla Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Gmina Kocierzew Południowy przystąpiła do realizacji zadania:
Utworzenie Ekopracowni dla Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Wartość ogólna zadania 42.086,00 złotych. Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 31.584,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewni Gmina Kocierzew Południowy.

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali o powierzchni 53,55 m2. Z chwilą powstania ekopracownia będzie wykorzystywana do przeprowadzania zajęć w ramach programu „Zielono mi…”. Celem programu są przedsięwzięcia promujące realizację zasad zrównoważonego rozwoju polityki ekologicznej oraz aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej.

Czytaj wiecej »

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kocierzewie Południowym oraz organizacja działań aktywizacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kocierzew Południowy

gniazdo

Projekt pt.: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kocierzewie Południowym oraz organizacja działań aktywizacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kocierzew Południowy.”
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celami operacji jest integracja i rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży oraz zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia oraz organizację działań aktywizacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kocierzew Południowy.

Czytaj wiecej »

Projekt realizowany przez OSP Lipnice

gniazdo

Projekt pt. Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację 85-lecia istnienia OSP w Lipnicach w wyposażonej sali wiejskiej
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Lipnice poprzez dostosowanie sali spotkań oraz organizacje 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach jako formy aktywizacji i integracji mieszkańców.

Czytaj wiecej »

Projekt realizowany przez OSP Jeziorko

gniazdo

Projekt pt. Dzień Strażaka i obchody 55 rocznicy powstania OSP w Jeziorku
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Jeziorko poprzez dostosowanie wiejskiej sali spotkań i organizację spotkania integracyjno-aktywizacyjnego połączonego z organizacją Dnia Strażaka i obchodami 55 rocznicy powstania OSP w Jeziorku jako instytucji pełniącej funkcje integracyjne, aktywizacyjne i promocyjne.

Czytaj wiecej »

Projekt realizowany przez OSP Boczki

gniazdo

Projekt pt. Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego, zagospodarowanie terenu przylegającego do sali oraz obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Boczki poprzez wyposażenie sali spotkań i zaplecza kuchennego, zagospodarowanie terenu przylegającego do sali oraz organizacja 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach jako formy aktywizacji i integracji mieszkańców.

Czytaj wiecej »

Festyn rodzinny w Kocierzewie Południowym drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców

gniazdo

Projekt pt.: „Festyn rodzinny w Kocierzewie Południowym drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców”
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celami operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy poprzez organizację Festynu rodzinnego jako formy aktywizacji, integracji i kultywowania lokalnej tradycji i twórczości artystycznej z danego obszaru.

Czytaj wiecej »

Organizacja imprezy integracyjno – aktywizacyjnej ”Dzień Matki”

gniazdo

Projekt pt.: Organizacja imprezy integracyjno – aktywizacyjnej ”Dzień Matki
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy poprzez organizację spotkania integracyjno – aktywizacyjnego „Dzień Matki” jako narzędzia pobudzającego lokalną tożsamość, przynależność kulturalną i społeczną.

W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie „Dzień Matki”.

Czytaj wiecej »

Projekt realizowany przez OSP Wicie

gniazdo

Projekt pt. Dostosowanie sali wiejskiej i obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Realizowana operacja będzie polegała na doposażeniu sali wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu oraz obchody 85-lecia OSP w Wiciu.

Czytaj wiecej »

Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV-VI w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Gmina Kocierzew Południowy  przystąpiła do realizacji zadania:

Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV-VI

w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Wartość ogólna zadania 49.037,00 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań     z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 44.967,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

Czytaj wiecej »

Projekt realizowany przez OSP Kocierzew

gniazdo

Projekt pt. Wzrost inicjatyw społecznych, integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym.

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Rodzaj operacji:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

 

Realizowana operacja będzie polegała wyposażeniu świetlicy wiejskiej w przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym. Celem operacji jest poprawa jakości życia, rozwijanie aktywności społecznej oraz stworzenie warunków do organizacji spotkań integracyjno – aktywizacyjnych, aktywnego spędzania czasu oraz wdrażania i podejmowania oddolnych inicjatyw przez mieszkańców Kocierzewa Południowego i Północnego poprzez wyposażenie świetlicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym, udział w szkoleniu oraz organizację i udział w imprezie integracyjnej Czytaj wiecej »

Projekt realizowany przez OSP Różyce Żurawieniec

gniazdo

Projekt pt. „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Różyce Żurawieniec poprzez organizacje 30 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieniec oraz zakup strojów galowych”

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Rodzaj operacji:

Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego / Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

 

Realizowana operacja będzie polegała na organizacji w dniu 18 sierpnia 2013 roku 30-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieńcu jako tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń obrzędu wspierającego i podtrzymującego lokalną tożsamość, integrację, kulturę oraz poczucie przynależności do społeczności lokalnej.

Czytaj wiecej »

Od malucha do zucha

pokl prędkość

Projekt pt. „Od malucha do zucha”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Kocierzew Południowy od 01.01.2013 r. realizuje projekt pt. „Od malucha do zucha” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Czytaj wiecej »

Od indywidualizacji do samorealizacji

pokl prędkość

Projekt pt. „Od indywidualizacji do samorealizacji”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym od 01.09.2012 r. realizuje projekt pt. „Od indywidualizacji do samorealizacji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Czytaj wiecej »

Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy

PR UM

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt:
Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
II oś Priorytetowa – „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
Działanie II.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa”

Projekt polega na budowie Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie całej gminy Kocierzew Południowy. W wyniku realizacji projektu powstanie 463 przydomowych oczyszczalni. Planuje się budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków typu biologicznego – z wykorzystaniem osadu czynnego.

Czytaj wiecej »

„Przedszkolak – najlepsza inwestycja”

pokl lodzkie

„Człowiek najlepsza inwestycja” 

Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym realizują projekt:

„Przedszkolak – najlepsza inwestycja”,

skierowany do dzieci oraz ich rodziców z terenu Gminy Kocierzew Południowy

Czytaj wiecej »

„Szkatułka wiedzy i umiejętności”

pokl lodzkie 

„Człowiek najlepsza inwestycja” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym realizują projekt:

„Szkatułka wiedzy i umiejętności”,

mający na celu wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Czytaj wiecej »

„Link do sukcesu”

pokl lodzkie

„Człowiek najlepsza inwestycja”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy i Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym realizują projekt:

„Link do sukcesu”

 mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym w trakcie procesu kształcenia poprzez realizację wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Czytaj wiecej »

Aktywna kobieta – działania na rzecz integracji kobiet z terenu Gminy Kocierzew Południowy

„Człowiek najlepsza inwestycja” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt:

„Aktywna kobieta” – działania na rzecz integracji kobiet z Gminy Kocierzew Południowy

mający na celu zwiększenie aktywności społecznej kobiet z terenu gminy oraz wzrost samooceny i wiary we własne siły, wzrost integracji społecznej kobiet.

Czytaj wiecej »

Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł projektu:  

Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy

  

Cel projektu:

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców miejscowości poprzez rozbudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz budowę i przebudowę chodników oraz parkingu. Czytaj wiecej »

„Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu”

Projekt

„Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu”

otrzymał dofinansowanie w kwocie 666.933,16 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego (ZPORR) na podstawie umowy podpisanej 24 czerwca 2009 r.

   Czytaj wiecej »