Budżet Gminy

Budżet Gminy na rok bieżący oraz w latach poprzednich jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce Budżet.

  

Przejdź do: Budżet Gminy

Przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń

Gmina Kocierzew Południowy jest jednym z 45 członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. SPiGDB jest organizacją samorządów związanych z subregionem dorzecza Bzury. Głównymi priorytetami Stowarzyszenia są:

  • Ochrona Środowiska obejmującą renaturalizacje zlewni rzeki Bzury poprzez ochronę bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej, odpowiednią gospodarkę wodno- ściekową i gospodarkę odpadami oraz poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki i rekreacji.

Ważnym punktem jest również rozwój energii odnawialnej.

  • Rozwój infrastruktury technicznej w tym infrastruktury transportowej
  • Wdrażanie edukacji ekologicznej i proeuropejskiej
  • Restrukturyzacje obszarów wiejskich ze zwróceniem szczególnej uwagi na zalesianie gruntów marginalnych klas bonitacyjnych.

W ramach Stowarzyszenia w 2003 roku opracowany został „Program Bzura”.