Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Fundacja  Dr Bogusław J. Federa – Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości – w ramach swojej działalności statutowej przedstawia poniżej „Stanowisko Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą”, które może okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności – w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców. Prosimy o zwrotne przekazanie ewentualnych uwag dot. załączonych materiałów oraz zasygnalizowanie innych potrzeb w tym względzie. Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest pod adresem www.mikroporady.pl:

Stanowisko Fundacji

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY) 

W dniu: 04.12.2017 r. w Ośrodku Zdrowia w Kocierzewie Południowym 86 w godzinach od  14:00 do 16:00 odbędzie się Badanie Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy Kocierzew Południowy.

Zapisy telefonicznie (46) 838 48 90

Koszt badania komputerowego – 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10 zł (Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 04.12.2017 r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy  

                                                                                                                                                                      OKO-LUX Sp. z o.o.

Informacje nt. Krajowego Zasobu Nieruchomości

W związku z wejściem w życie w dniu 11 września 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529), która zainicjowała powstanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie realizował zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus, stanowiącego element narodowego programu mieszkaniowego – zamieszczamy poniżej skan pisma Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 września 2017 r., znak: NK:146622/17, przekazującego pakiet informacji o tworzonej ofercie mieszkaniowej dla zainteresowanych, aby umożliwić zapoznanie się z nimi szerszej grupie osób potencjalnie zainteresowanych programem.

Skan pisma Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 września 2017 r.

„Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2 rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z terenu województwa łódzkiego. Oprocentowanie od 0% – uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.

Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich,
ul. Staszica 2A oraz w biurze KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3 w godzinach 8:00-16:00.

Nowa oferta obejmuje:
Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO) oraz  Pożyczkę Inwestycyjną (PI)

Proponujemy atrakcyjne warunki uzyskania pożyczki w tym brak opłat związanych
z udzieleniem i obsługą pożyczki. Uzyskane wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego. Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

Spotkanie informacyjne ws. preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informujemy, że została rozpoczęta kolejna edycja projektu „Od pomysłu do biznesu”, projektu „JEREMIE 2” oraz projektu „Wsparcie na starcie”.

W ramach wyżej wymienionych projektów został utworzony Fundusz Pożyczkowy:

 • dla osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Preferencyjne pożyczki udzielane są do kwoty 50 000 zł i 87 000 zł,
 • dla firm działających dłużej niż 24 miesiące od daty powstania. Preferencyjne pożyczki udzielane są do kwoty 70 000 zł oraz dla pozostałych firm od kwoty w wysokości od 300 000 zł do 2 000 000 zł.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. chciałaby zainteresować ofertą preferencyjnych pożyczek przedsiębiorców i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, dlatego Wójt Gminy Kocierzew Południowy zwraca się z uprzejmą prośbą o informacje ze stany przedsiębiorców, czy są zainteresowani organizacją spotkania informacyjnego w Urzędzie, na którym zostałaby przedstawiona szczegółowo oferta ww.  pożyczek oraz doradztwo w przygotowaniu dokumentacji.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych spotkaniem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Kocierzewie Południowym, tel. (46) 838 48 25, w terminie do 15 października 2017 r.

Konferencja – Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych

W dniach 25 – 27 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona pn. „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych” – poświęcona zwiększaniu bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego.

Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.

Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:

 • Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,
 • Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,
 • Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,
 • Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,
 • Strategie ograniczania zapachu,
 • Biofiltracja i płuczki chemiczne,
 • Środki neutralizujące zapach,
 • Monitoring imisji oraz technologie czujników,
 • Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,
 • Analiza dużych zbiorów danych.

Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

 

Sponsor Konferencji:

Konferencja "Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych" - 25-27 września, Warszawa. Konferencja "Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych" - 25-27 września, Warszawa.
 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego:

 • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.,
 • w przypadku gruntów dzierżawionych należy załączyć umowy dzierżawy.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

   

Pieniądze wypłacane będą, po otrzymaniu środków finansowych z Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w Łodzi. Z uwagi na fakt, że nie można dokładnie określić terminu otrzymania środków finansowych, proszę we wniosku wskazać bank i numer konta, na który zostaną przekazane pieniądze.

  

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 7, tel. (46) 839 40 51

  

Załączniki:

MRiRW Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

pasen_niebieski

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że:

 • Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi miesięcznie 14,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne odbierane i zbierane są w sposób nieselektywny.
  • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi miesięcznie 7,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne odbierane i zbierane są w sposób selektywny.
 • Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się następujące ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:wyższą ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 168,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
  • Ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 84,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • Opłatę powyższą wnosić należy na konto Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym podane na blankiecie lub w kasie Urzędu Gminy w terminach lub na ogólny numer rachunku bankowego urzędu 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010:
  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
 • Za opóźnienie we wpłatach naliczane będą zgodnie z przepisami odsetki w wysokości 11%.
 • Właściciel nieruchomości zobowiązany jest to złożenia korekty deklaracji o wysokości odpadów komunalnych w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji: wzór deklaracji.
 • Wyszczególnienie sposobu segregacji odpadów znajduje się na drugiej stronie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
 • Worki o kolorze czarnym przeznaczone są na zmieszane odpady po selektywnej zbiórce. Wykorzystywane są tylko w przypadkach braku miejsca w pojemniku na odpady. Nie ma konieczności wkładania worków czarnych do pojemników.
 • Uwagi dotyczące sposobu funkcjonowania systemu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, tel. (46) 839 40 45, e-mail: rolnictwo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl.
 • Na rzecz Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym zbiórkę i zagospodarowani odpadami realizuje Tonsmeier Centrum, Sp. z o.o. Filia w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 35 25.
 • Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym pokój nr 5 lub po przesłaniu prośby na e-mail: rolnictwo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl z podaniem miejscowości jakiej harmonogram dotyczy.

pasen_niebieski

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2015 r.

2015-07-22

INFORMACJA

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kocierzew Południowy szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, w zakresie zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych i roślin strączkowych – potwierdzonych komunikatem „Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach” zawiadamiam, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

Wnioski należy składać w terminie od 27 do 31 lipca 2015 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym w godzinach 8:00 – 14:00.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w w/w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są:
– w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy,
– u sołtysów,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy (patrz poniżej).

Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 r. złożonego w ARiMR wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych złożonych w ARiMR poświadczonych pieczątką Agencji.

Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody.

Jednocześnie informuję, że uruchomienie innej pomocy niż pomoc w formie kredytu preferencyjnego może nastąpić w przypadku podjęcia Uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy. Należy jednak nadmienić, że pomoc w tym zakresie będzie uruchomiona dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej co najmniej na powierzchni 70% upraw rolnych.

Pliki do pobrania:

Sprawą zajmuje się insp. Bożena Uczciwek, tel. (46) 839 40 47.

Więcej informacji dotyczących procedury można uzyskać na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2015 r.

Zintegrowany Informator Pacjenta

Czym jest ZIP

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  

Co zyskujesz rejestrując się w ZIP

 • Szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych.
 • Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
 • Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.

Więcej informacji: www.zip.nfz.gov.plpasen_niebieski

Informacja dla przedsiębiorców

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

Jeśli Pan/Pani hoduje świnie prosimy o zwrócenie uwagi

  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

  

Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić:

 • dla loch – co najmniej 2,25 m2, przy czym nie mniej niż 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe;
 • dla loszek po pokryciu – co najmniej 1,64 m2, przy czym nie mniej niż 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe.

W przypadku utrzymywania loch lub loszek po pokryciu w grupie:

 • do 5 sztuk – powierzchnia kojca, powinna być większa o 10 %;
 • powyżej 39 sztuk – powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %.

Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

 • do 5 sztuk – co najmniej 2,41 m;
 • powyżej 5 sztuk – co najmniej 2,81 m.

Mając powyższe na względzie należy pamiętać, iż utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia pojedynczo, będzie dopuszczalne jedynie w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek po pokryciu. Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymywania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia ich stanu liczebnego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem przymusu administracyjnego lub przekazaniem sprawy przez Inspekcję Weterynaryjną do organów ścigania.

 

* Źródło informacji: Główny Inspektorat Weterynarii, Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt, Warszawa, dn. 30 marca 2012 r.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii do posiadaczy zwierząt dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370).

  

Na terenie gospodarstwa, na użytek własny można dokonać uboju trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz cieląt do 6 m-ca życia.

   

Ubojowi można poddawać zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograniczeniom z powodu podejrzewania lub stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt, oraz po upływie okresów karencji określonych dla użytych produktów leczniczych, a także przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój) oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Czytaj wiecej »

Komunikat dotyczący ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli spełniają ustawowe warunki.

  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 4 lub pod nr tel. (46) 839 40 44.

Komunikat dotyczący wypłaty becikowego

I N F O R M A C J A

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Informacja w sprawie zwiększonej śmiertelności swiń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w związku z wystąpieniem przypadku klasycznego pomoru świń w okolicach Kowna na Litwie, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii, każde przypadki zwiększonej śmiertelności świń w szczególności połączone z odpornością na leczenie antybiotykami powinny być natychmiast zgłoszone Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łowiczu.

    

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
ul. Starościńska 5a, 99 – 400 Łowicz

tel./fax (046) 837 55 78
tel./ fax (046) 837 52 88

e-mail: lowicz.piw@wetgiw.gov.pl

  

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Informacja w sprawie padłych zwierząt z gatunku bydło, owca i koza

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W SPRAWIE PADŁYCH ZWIERZĄT Z GATUNKU BYDŁO, OWCA I KOZA

  

W zawiązku z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) istnieje obowiązek zgłaszania przez posiadacza zwierząt kazdego przypadku padnięcia zwierzęcia z gatunku: bydło (krowa, jałówka, buhaj, cielę), owca i koza.

  

W tym celu należy zgłaszać sie osobiście do biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przekazać telefonicznie nastepujące informacje:

 • Imię i nazwisko, adres posiadacza zwierzęcia.
 • Numer identyfikacyjny padłej sztuki.
 • Data padnięcia.
 • Ewentualna przyczyna padnięcia (jeśli jest znana).
 • Gatunek, płec i wiek padłego zwierzęcia.

Fakt wystąpienia upadku należy zgłaszać jak najszybciej od momentu padnięcia zwierzęcia.

  

Godziny urzędzowania biura Powiatowego Lekarza Weterymarii w Łowiczu:

Poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

tel. (46) 837 55 78, (46) 837 52 88

  

Informacje w zakrsie padłych zwierząt należy kierować do inspektora ds. pasz i ubocznych produktów zwierzęcych Marleny Wilk nr te. służbowego: 694 749 579.

  

UWAGA: Sztuki padłe w dni wolne od pracy i święta oraz poza godzinami urzędowania biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu nalezy zgłasać w pierwszy dzień roboczy.

Nie dopełnienie obowiązku powiadomienia o padnięciu zwierząt w gospodarstwie grozi sankcjami karnymi z art. 85 ust. 1 pkt 2b wyzej wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe HETMAN Sp. z o.o.

Nieodpłatny odbiór i utylizacja padłych zwierząt 

 

PPH HTEMAN Sp. z o.o. załatwia w ARiMR wszelkie formalności związane ze zmianą stanu stada. Jest dyspozycyjne 24 godziny na dobę, telefoniczny kontakt czynny całą dobę.

  

Przyjmowanie zgłoszeń upadków:

tel.: (24) 282 16 53,  (56) 683 25 62,   662 041 241

  

Przedsiębiorstwo działa zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. Ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Świadczy usługi dla rolnictwa na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Posiada stosowne pozwolenia właściwych jednostek administracyjnych, sanitarnych, inspektoratów ochrony środowiska i weterynarii.

Działając z myślą o Polskim Rolnictwie przedsiębiorstwo oferuje:

– szybkie terminy odbiorów

– wyspecjalizowane środki transportu zapewniające łatwy i szybki załadunek

– pełny monitoring padłych przeżuwaczy w zakresie badań na BSE

– profesjonalną i wyspecjalizowaną kadrę, zapewniającą fachową obsługę

  

Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe HETMAN Sp. z o.o.

Florianów 24,   99-311 Bedlno,   tel./fax: 024 282 16 53

www.hetman.pl,   e-mail: hetman@hetman.pl

Bezpłatne badania mammograficzne w Łowiczu

Komunikat Recznika Praw Pacjenta p. Krystyny Kozłowskiej dot. ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej prawa pacjenta

 Pacjencie, czy znasz swoje prawa? 

 

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa ? zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

  

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych
 • Informacji o swoim stanie zdrowia
 • Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Poszanowania intymności i godności
 • Dokumentacji medycznej
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Opieki duszpasterskiej
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:

Bezpłatna inforlinia: 800 190 590 (czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

połączenia z tel. komórkowego (płatne wg stawek operatora):

(22) 833 08 85; (22) 635 59 96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

  

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

al. Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

tel. (22) 532 82 50; fax (22) 833 08 86

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl (adres poczty elektornicznej jest chroniony przed robotami spamujacymi. Wprzeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć)

www.bpp.gov.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.