Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 r. w Kocierzewie Południowym: 

 • Treść ogłoszenia (Zarządzenia nr 18 Wójta Gminy Kocierzew Południowy z dnia 16 maja 2018 r.)

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Pismo z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wypełniania i składania deklaracji na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych

Poniżej znajduje się pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi dotyczące najważniejszych informacji dotyczących wypełniania i składania deklaracji na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych.

Pismo KOWR

APEL do hodowców trzody chlewnej

APEL
do hodowców trzody chlewnej
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór swiń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

 

Głowna przyczyną rozprzestrzeniania sie wirusa sa zarazone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 

Prosimy o bezwzgledne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
 • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wyłózcie maty nasączone srodkiem dezynfekcjinym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

 

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Informacja dla podróżujących wyjeżdżających do Unii Europejskiej

Informacja dla hodowców drobiu

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące  ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do  gospodarstwa, w szczególności:

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób  i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Fundacja  Dr Bogusław J. Federa – Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości – w ramach swojej działalności statutowej przedstawia poniżej „Stanowisko Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą”, które może okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności – w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców. Prosimy o zwrotne przekazanie ewentualnych uwag dot. załączonych materiałów oraz zasygnalizowanie innych potrzeb w tym względzie. Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest pod adresem www.mikroporady.pl:

Stanowisko Fundacji

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY) 

W dniu: 04.12.2017 r. w Ośrodku Zdrowia w Kocierzewie Południowym 86 w godzinach od  14:00 do 16:00 odbędzie się Badanie Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy Kocierzew Południowy.

Zapisy telefonicznie (46) 838 48 90

Koszt badania komputerowego – 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10 zł (Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 04.12.2017 r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy  

                                                                                                                                                                      OKO-LUX Sp. z o.o.

Informacje nt. Krajowego Zasobu Nieruchomości

W związku z wejściem w życie w dniu 11 września 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529), która zainicjowała powstanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie realizował zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus, stanowiącego element narodowego programu mieszkaniowego – zamieszczamy poniżej skan pisma Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 września 2017 r., znak: NK:146622/17, przekazującego pakiet informacji o tworzonej ofercie mieszkaniowej dla zainteresowanych, aby umożliwić zapoznanie się z nimi szerszej grupie osób potencjalnie zainteresowanych programem.

Skan pisma Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 września 2017 r.

„Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2 rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z terenu województwa łódzkiego. Oprocentowanie od 0% – uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.

Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich,
ul. Staszica 2A oraz w biurze KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3 w godzinach 8:00-16:00.

Nowa oferta obejmuje:
Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO) oraz  Pożyczkę Inwestycyjną (PI)

Proponujemy atrakcyjne warunki uzyskania pożyczki w tym brak opłat związanych
z udzieleniem i obsługą pożyczki. Uzyskane wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego. Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

Spotkanie informacyjne ws. preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informujemy, że została rozpoczęta kolejna edycja projektu „Od pomysłu do biznesu”, projektu „JEREMIE 2” oraz projektu „Wsparcie na starcie”.

W ramach wyżej wymienionych projektów został utworzony Fundusz Pożyczkowy:

 • dla osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Preferencyjne pożyczki udzielane są do kwoty 50 000 zł i 87 000 zł,
 • dla firm działających dłużej niż 24 miesiące od daty powstania. Preferencyjne pożyczki udzielane są do kwoty 70 000 zł oraz dla pozostałych firm od kwoty w wysokości od 300 000 zł do 2 000 000 zł.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. chciałaby zainteresować ofertą preferencyjnych pożyczek przedsiębiorców i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, dlatego Wójt Gminy Kocierzew Południowy zwraca się z uprzejmą prośbą o informacje ze stany przedsiębiorców, czy są zainteresowani organizacją spotkania informacyjnego w Urzędzie, na którym zostałaby przedstawiona szczegółowo oferta ww.  pożyczek oraz doradztwo w przygotowaniu dokumentacji.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych spotkaniem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Kocierzewie Południowym, tel. (46) 838 48 25, w terminie do 15 października 2017 r.

Konferencja – Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych

W dniach 25 – 27 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona pn. „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych” – poświęcona zwiększaniu bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego.

Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.

Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:

 • Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,
 • Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,
 • Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,
 • Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,
 • Strategie ograniczania zapachu,
 • Biofiltracja i płuczki chemiczne,
 • Środki neutralizujące zapach,
 • Monitoring imisji oraz technologie czujników,
 • Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,
 • Analiza dużych zbiorów danych.

Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

 

Sponsor Konferencji:

Konferencja "Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych" - 25-27 września, Warszawa. Konferencja "Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych" - 25-27 września, Warszawa.
 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego:

 • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.,
 • w przypadku gruntów dzierżawionych należy załączyć umowy dzierżawy.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

   

Pieniądze wypłacane będą, po otrzymaniu środków finansowych z Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w Łodzi. Z uwagi na fakt, że nie można dokładnie określić terminu otrzymania środków finansowych, proszę we wniosku wskazać bank i numer konta, na który zostaną przekazane pieniądze.

  

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 7, tel. (46) 839 40 51

  

Załączniki:

MRiRW Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

pasen_niebieski

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że:

 • Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi miesięcznie 14,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne odbierane i zbierane są w sposób nieselektywny.
  • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi miesięcznie 7,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne odbierane i zbierane są w sposób selektywny.
 • Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się następujące ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:wyższą ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 168,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
  • Ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 84,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • Opłatę powyższą wnosić należy na konto Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym podane na blankiecie lub w kasie Urzędu Gminy w terminach lub na ogólny numer rachunku bankowego urzędu 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010:
  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
 • Za opóźnienie we wpłatach naliczane będą zgodnie z przepisami odsetki w wysokości 11%.
 • Właściciel nieruchomości zobowiązany jest to złożenia korekty deklaracji o wysokości odpadów komunalnych w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji: wzór deklaracji.
 • Wyszczególnienie sposobu segregacji odpadów znajduje się na drugiej stronie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
 • Worki o kolorze czarnym przeznaczone są na zmieszane odpady po selektywnej zbiórce. Wykorzystywane są tylko w przypadkach braku miejsca w pojemniku na odpady. Nie ma konieczności wkładania worków czarnych do pojemników.
 • Uwagi dotyczące sposobu funkcjonowania systemu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, tel. (46) 839 40 45, e-mail: rolnictwo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl.
 • Na rzecz Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym zbiórkę i zagospodarowani odpadami realizuje Tonsmeier Centrum, Sp. z o.o. Filia w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 35 25.
 • Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym pokój nr 5 lub po przesłaniu prośby na e-mail: rolnictwo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl z podaniem miejscowości jakiej harmonogram dotyczy.

pasen_niebieski

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2015 r.

2015-07-22

INFORMACJA

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kocierzew Południowy szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, w zakresie zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych i roślin strączkowych – potwierdzonych komunikatem „Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach” zawiadamiam, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

Wnioski należy składać w terminie od 27 do 31 lipca 2015 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym w godzinach 8:00 – 14:00.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w w/w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są:
– w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy,
– u sołtysów,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy (patrz poniżej).

Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 r. złożonego w ARiMR wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych złożonych w ARiMR poświadczonych pieczątką Agencji.

Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody.

Jednocześnie informuję, że uruchomienie innej pomocy niż pomoc w formie kredytu preferencyjnego może nastąpić w przypadku podjęcia Uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy. Należy jednak nadmienić, że pomoc w tym zakresie będzie uruchomiona dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej co najmniej na powierzchni 70% upraw rolnych.

Pliki do pobrania:

Sprawą zajmuje się insp. Bożena Uczciwek, tel. (46) 839 40 47.

Więcej informacji dotyczących procedury można uzyskać na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2015 r.

Zintegrowany Informator Pacjenta

Czym jest ZIP

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  

Co zyskujesz rejestrując się w ZIP

 • Szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych.
 • Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
 • Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.

Więcej informacji: www.zip.nfz.gov.plpasen_niebieski

Informacja dla przedsiębiorców

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

Jeśli Pan/Pani hoduje świnie prosimy o zwrócenie uwagi

  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

  

Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić:

 • dla loch – co najmniej 2,25 m2, przy czym nie mniej niż 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe;
 • dla loszek po pokryciu – co najmniej 1,64 m2, przy czym nie mniej niż 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe.

W przypadku utrzymywania loch lub loszek po pokryciu w grupie:

 • do 5 sztuk – powierzchnia kojca, powinna być większa o 10 %;
 • powyżej 39 sztuk – powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %.

Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

 • do 5 sztuk – co najmniej 2,41 m;
 • powyżej 5 sztuk – co najmniej 2,81 m.

Mając powyższe na względzie należy pamiętać, iż utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia pojedynczo, będzie dopuszczalne jedynie w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek po pokryciu. Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymywania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia ich stanu liczebnego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem przymusu administracyjnego lub przekazaniem sprawy przez Inspekcję Weterynaryjną do organów ścigania.

 

* Źródło informacji: Główny Inspektorat Weterynarii, Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt, Warszawa, dn. 30 marca 2012 r.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii do posiadaczy zwierząt dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370).

  

Na terenie gospodarstwa, na użytek własny można dokonać uboju trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz cieląt do 6 m-ca życia.

   

Ubojowi można poddawać zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograniczeniom z powodu podejrzewania lub stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt, oraz po upływie okresów karencji określonych dla użytych produktów leczniczych, a także przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój) oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Czytaj wiecej »

Komunikat dotyczący ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli spełniają ustawowe warunki.

  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 4 lub pod nr tel. (46) 839 40 44.

Komunikat dotyczący wypłaty becikowego

I N F O R M A C J A

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Informacja w sprawie zwiększonej śmiertelności swiń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w związku z wystąpieniem przypadku klasycznego pomoru świń w okolicach Kowna na Litwie, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii, każde przypadki zwiększonej śmiertelności świń w szczególności połączone z odpornością na leczenie antybiotykami powinny być natychmiast zgłoszone Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łowiczu.

    

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
ul. Starościńska 5a, 99 – 400 Łowicz

tel./fax (046) 837 55 78
tel./ fax (046) 837 52 88

e-mail: lowicz.piw@wetgiw.gov.pl

  

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Informacja w sprawie padłych zwierząt z gatunku bydło, owca i koza

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W SPRAWIE PADŁYCH ZWIERZĄT Z GATUNKU BYDŁO, OWCA I KOZA

  

W zawiązku z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) istnieje obowiązek zgłaszania przez posiadacza zwierząt kazdego przypadku padnięcia zwierzęcia z gatunku: bydło (krowa, jałówka, buhaj, cielę), owca i koza.

  

W tym celu należy zgłaszać sie osobiście do biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przekazać telefonicznie nastepujące informacje:

 • Imię i nazwisko, adres posiadacza zwierzęcia.
 • Numer identyfikacyjny padłej sztuki.
 • Data padnięcia.
 • Ewentualna przyczyna padnięcia (jeśli jest znana).
 • Gatunek, płec i wiek padłego zwierzęcia.

Fakt wystąpienia upadku należy zgłaszać jak najszybciej od momentu padnięcia zwierzęcia.

  

Godziny urzędzowania biura Powiatowego Lekarza Weterymarii w Łowiczu:

Poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

tel. (46) 837 55 78, (46) 837 52 88

  

Informacje w zakrsie padłych zwierząt należy kierować do inspektora ds. pasz i ubocznych produktów zwierzęcych Marleny Wilk nr te. służbowego: 694 749 579.

  

UWAGA: Sztuki padłe w dni wolne od pracy i święta oraz poza godzinami urzędowania biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu nalezy zgłasać w pierwszy dzień roboczy.

Nie dopełnienie obowiązku powiadomienia o padnięciu zwierząt w gospodarstwie grozi sankcjami karnymi z art. 85 ust. 1 pkt 2b wyzej wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe HETMAN Sp. z o.o.

Nieodpłatny odbiór i utylizacja padłych zwierząt 

 

PPH HTEMAN Sp. z o.o. załatwia w ARiMR wszelkie formalności związane ze zmianą stanu stada. Jest dyspozycyjne 24 godziny na dobę, telefoniczny kontakt czynny całą dobę.

  

Przyjmowanie zgłoszeń upadków:

tel.: (24) 282 16 53,  (56) 683 25 62,   662 041 241

  

Przedsiębiorstwo działa zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. Ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Świadczy usługi dla rolnictwa na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Posiada stosowne pozwolenia właściwych jednostek administracyjnych, sanitarnych, inspektoratów ochrony środowiska i weterynarii.

Działając z myślą o Polskim Rolnictwie przedsiębiorstwo oferuje:

– szybkie terminy odbiorów

– wyspecjalizowane środki transportu zapewniające łatwy i szybki załadunek

– pełny monitoring padłych przeżuwaczy w zakresie badań na BSE

– profesjonalną i wyspecjalizowaną kadrę, zapewniającą fachową obsługę

  

Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe HETMAN Sp. z o.o.

Florianów 24,   99-311 Bedlno,   tel./fax: 024 282 16 53

www.hetman.pl,   e-mail: hetman@hetman.pl

Bezpłatne badania mammograficzne w Łowiczu

Komunikat Recznika Praw Pacjenta p. Krystyny Kozłowskiej dot. ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej prawa pacjenta

 Pacjencie, czy znasz swoje prawa? 

 

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa ? zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

  

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych
 • Informacji o swoim stanie zdrowia
 • Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Poszanowania intymności i godności
 • Dokumentacji medycznej
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Opieki duszpasterskiej
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:

Bezpłatna inforlinia: 800 190 590 (czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

połączenia z tel. komórkowego (płatne wg stawek operatora):

(22) 833 08 85; (22) 635 59 96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

  

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

al. Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

tel. (22) 532 82 50; fax (22) 833 08 86

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl (adres poczty elektornicznej jest chroniony przed robotami spamujacymi. Wprzeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć)

www.bpp.gov.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.