Sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie

Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej

Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Edu + – podniesienie standardów nauczania w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, umowy nr RPLD.11.01.02-10-B055/16

zapytanie o cenę

rozstrzygnięcie zapytania zajęcia fizyka i chemia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu” z dnia 02.10.2017 r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”.

Zmiana siwz z dnia 20 września 2017 r.

Zapytania do SIWZ:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 29 września 2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29 września 2017 r.

Wiarygodna Firma

Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

pasen_niebieski

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Załączniki do wniosku:

 • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
 • Tytuł prawny władania nieruchomością na której rośnie drzewo lub krzew (kopia jednego z dokumentów: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabycie spadku, akt notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa dzierżawy, wypis i wyrys z ewidencji gruntu lub inny dokument).
 • W przypadku wnioskowanego usunięcia drzew lub krzewów z przyczyn wynikających z planowanych inwestycji budowlanych – kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz kopia projektu zagospodarowania działki.

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 64. § 2. K.p.a., jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

  

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW:

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Z wnioskiem może też wystąpić właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • Tytuł prawny władania nieruchomością,
 • Nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • Przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 • Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Sekretariat Urzędu Gminy w Kocierzew Południowy.

  

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej. Przed wydaniem decyzji organ prowadzący sprawę dokonuje oględzin w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku oraz w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Decyzja zostaje doręczona wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru przez pocztę lub gońca.

  

OPŁATY:

Opłatę za usunięcie drzew i krzewów ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa, a w przypadku krzewu od zajmowanej powierzchni. Wysokości stawek są corocznie zmieniane obwieszczeniem ministra właściwego ds. środowiska. Ponadto opłata za usuwanie drzew i krzewów z terenów zieleni jest podwyższana o 100%.

  

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

 • 1. Na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 • Na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • Które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
 • Które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
 • W związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
 • Które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
 • Z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
 • Które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
 • Topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • Jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • Z grobli stawów rybnych;
 • Jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, opłata za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowe. 

  

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P.2012.747 z dnia 17 października 2012 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 ze zm.).

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

INNE INFORMACJE:

Przepisów tych nie stosuje się do drzew lub krzewów:

 • w lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

POZOSTAŁYCH INFORMACJI UDZIELA: Katarzyna Siejka, Pok. 2, tel. (46) 839 40 56

  

ZAŁĄCZNIKI:

pasen_niebieski

Wydanie decyzji na wykonanie zjazdu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej.
 • Plan zagospodarowania działki.

OPŁATY:

 • Zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006 nr 225, poz. 1635:
  • za wydanie decyzji na wykonanie zjazdu celu publicznego – 82 zł
  • za wydanie decyzji na wykonanie zjazdu celu niepublicznego – zwolnione z opłaty
 • Dowód opłaty należy złożyć wraz z podaniem.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

TERMIN ODPOWIEDZI: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Kocierzew Południowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (t.j. Dz.U. Nr 204, poz.2086 z dnia 17.09.2004 r.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zające pasa drogowego(Dz.U. Nr 140 poz.1481 z 2004 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 14. 10. 2003 r.).
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm).

ZAŁĄCZNIK:

pasen_niebieski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany użytkowania budynku

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany użytkowania budynku lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OPŁATY:

 • 17 zł – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), płatne na konto lub w kasie Urzędu Gminy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

TERMIN ODPOWIEDZI: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje

UWAGI:

 • Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkiem zgłoszenia, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust.2-4 ustawy Prawo budowlane).
 • Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związane bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony, wymagają pozwolenia na budowę.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1131).

ZAŁĄCZNIK:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik:

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   

Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa). Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana planu miejscowego polega zatem na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, który wraz z wejściem w życie zastępuje dotychczasowy plan miejscowy (art. 34 ust. 1 ustawy). Jedyną istotną różnicą pomiędzy uchwaleniem i zmianą planu miejscowego jest sposób zainicjowania przewidzianej w ustawie procedury. Artykuł niniejszy przedstawia poszczególne etapy prowadzące do zmiany planu miejscowego.

   

Jaki wniosek należy złożyć w  sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

W przypadku zmiany planu pierwszym krokiem jest złożenie wniosku w  sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na marginesie należy wskazać, iż procedura zmiany planu może zostać zainicjowana również z własnej inicjatywy przez radę miasta/radę gminy.

   

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
 • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,
 • określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,
 • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wniosek kieruje się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy).

 

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biuro Gminne w Kocierzewie Południowym

            

Dyżur pełni specjalista mgr inż. Katarzyna Znyk w każdy poniedziałek, środę i czwartek w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Gminnym ODR w Kocierzewie Południowym 80 (sala konferencyjna przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym).

tel. kontaktowy: 667 458 343

     

Biuro Rejonowe w Łowiczu

ul. Starościńska 1, 99-400 Łowicz

tel./ fax: (46) 830 34 65

e-mail: lowicz@lodr-bratoszewice.pl

          

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

tel.: (42) 719 89 28, 719 89 29, 719 60 67, 719 60 83

fax: (42) 719 66 99

e-mail: centrala@lodr-bratoszewice.pl

strona www: www.lodr-bratoszewice.pl

Zaświadczenia podatkowe

ZAŚWIADCZENIA:

 • o byciu podatnikiem podatku rolnego
 • o wielkości użytków rolnych
 • o niezaleganiu w podatkach
 • o dochodach z gospodarstwa rolnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, zawierajacy następujące dane: NIP, datę, nazwisko i imię, adres zamieszkania, nazwę instytucji w której będzie przedłożone, określenie rodzaju sprawy, oświadczenie o posiadanych przedmiotach opodatkowania. 

OPŁATY:

 • 17 zł – wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • Zwolnienia ustawowe przewidują przepisy art. 2 ust.1 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 7, tel. (46) 839 40 51.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta. 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK:

Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypisy i wyrysy wydawane są na wniosek, do którego należy załączyć egzemplarz mapy sytuacyjnej z określeniem położenia rzeczowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną.

OPŁATY:

 • 30 zł – wypis z miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • 50 zł- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

TERMIN ODPOWIEDZI: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje

UWAGI: Brak

    

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z poź. zm.)

ZAŁĄCZNIKI:

Decyzja o warunkach zabudowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać dane i informacje określone art. 52 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717), tj.:
  • określenie terenu inwestycji i obszaru na, który inwestycja będzie oddziaływać,
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do wniosku zostaną dołączone umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia),
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,rodzaj technologii, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,rozwiązania chroniące środowisko,-rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji (np. pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka) lub energii (takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektroenergetyczne ) przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko),
  • wykazanie dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku, kiedy teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
  • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
  • wykazanie posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Nisko (w przypadku ubiegania się o ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy związanej z gospodarstwem rolnym),

OPŁATY: 

 • decyzja dotycząca budynków mieszkalnych – zwolnione od opłaty
 • decyzja dotycząca budynków i budowli wraz z urządzeniami budowlanymi technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym, budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej, pozostałych przedsięwzięć – 107 zł

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

TERMIN ODPOWIEDZI:

 • 1 miesiąc (nie wlicza się do terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron), a w sprawach szczególnie skomplikowanych (np. przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska, niektóre inwestycje liniowe) może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta, który wydał decyzję.

UWAGI:

 • Opis procedury:
  • ustalenie stron postępowania,
  • wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego – zawiadomienie zainteresowanych stron (w zasadzie właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem i sąsiednich),
  • uzgodnienie inwestycji z wojewodą, zarządem województwa i zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych,
  • ewentualne uzgodnienie inwestycji przez kompetentne organy np. wojewódzkiego konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora przyrody, powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starostę,
  • przyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących inwestycji,
  • wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom (o formie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca),
  • przyjęcie ewentualnych odwołań, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji,
  • uprawomocnienie decyzji

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

ZAŁĄCZNIKI:

Oznaczanie numerami porzadkowymi nieruchomości/budynku

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • Przy oznaczaniu numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej/budynku:
  • wniosek właściciela/ władającego o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości / budynku,
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawczej budynku lub kopia mapy zasadniczej obejmująca nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy.
 • Przy oznaczaniu numerem porządkowym nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  • wniosek właściciela/ władającego o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości/ budynku,
  • kopia pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym nieruchomości:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości,
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY: 

 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.
 • Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie urzędu.  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45.

TERMIN ODPOWIEDZI:

 • zawiadomienie o oznaczeniu numerem porządkowym nieruchomości/ budynku do 1 miesiąca,
 • zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • znaczanie nieruchomości numerem porządkowym: brak trybu odwoławczego,
 • zaświadczenia: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 7 dni.

UWAGI:

 • Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania lub przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z pozwoleniem na budowę lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • O fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na wniosek właściciela lub osoby faktycznie władającej nieruchomością zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków
 • Oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej zobowiązuje właściciela / władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 • Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu

PODSTAWA PRAWNA: 

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 243, poz.2432)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. nr 98, poz.1071 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
  • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
   • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

 

 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
  • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu – w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej:
   • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

OPŁATY:

 • 205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia.
 • 105 zł ? przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby.
 • 17 zł ? opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).
 • Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu,
  • bezpośrednio w kasie urzędu,
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
  • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 11, tel. (46) 839 40 56

TERMIN ODPOWIEDZI:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do 1 miesiąca,
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  

UWAGI:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 08.199.1227).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.257.2573 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.06.225.1635 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Paszport.
 • Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące.

 

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 14, tel. (46) 839 40 54

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

    

UWAGI:

 • Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
 • Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

WYMAGANE DOKUMENTY:

 •  Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Dowód osobisty.
 • Książeczka wojskowa ? w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (zwrot karty mobilizacyjnej w przypadku wymeldowania poza teren WKU).
 • Odpis skrócony aktu urodzenia ? w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak.

 

UWAGI:

 •  Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
 • Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
 • Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz.U. Nr 140, poz. 1480).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Paszport.
 • Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.

 

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 14, tel. (46) 839 40 54

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak.

 

UWAGI:

 • Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela lokalu legitymującego się stosownym tytułem prawnym do lokalu oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 • Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w formie ustnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanychi utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Dowód osobisty.

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 14, tel. (46) 839 40 54

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY: Do Wojewody Łódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. 

    

UWAGI:

 • Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy lub właściciela lokalu, legitymującego się stosownym tytułem prawnym do lokalu oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 • Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w formie ustnej.
 •  

PODSTAWA PRAWNA: 

 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).  
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999). 

 

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 
 • Dowód osobisty.
 • Osoby, którym wydano wojskowy dokument osobisty, przedstawiają ten dokument w celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów dotyczących obowiązku meldunkowego.
  Nie dot. funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (tylko przy zameldowaniu na pobyt stały).
 • Odpis skrócony aktu urodzenia ? w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  Do wglądu:
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

 

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 14, tel. (46) 839 40 54

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia doręczeniaa decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

UWAGI:

 •  Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 • Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 93, poz. 887).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

ZAŁĄCZNIKI:

Zasiłki

Rodzaje  zasiłków:

 • zasiłki stałe;
 • zasiłki okresowe;
 • zasiłki celowe;
 • specjalne zasiłki  celowe;
 • usługi opiekuńcze;
 • sprawienie pogrzebu;
 • dożywianie dzieci i inne osoby;
 • opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe,  osoby  która zrezygnuje z  zatrudnienia w związku z koniecznością  sprawowania  bezpośredniej opieki;
 • kierowanie do domów pomocy i ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy;
 • praca socjalna.

    

Kryteria przyznawania zasiłków:

Pomoc społeczna ma na celu umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości .

  

Prawo do świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej  przysługuje w myśl art. 8 ust. 1  ustawy o pomocy  społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej,  której dochód  nie przekracza  477 zł  jest to tzw. ? kryterium dochodowego osoby  samotnie gospodarującej?;
 • osobie w rodzinie, w której  dochód na osobę  nie przekracza  kwoty 351 zł  jest to tzw. ? kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ?;
 • rodzinie , której dochód  nie przekracza  sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tzw. ? kryterium dochodowe rodziny ?.

   

Poza kryterium dochodowym rodzina musi spełniać  co najmniej  jednego z powodów  wymienionych w art. 7 pkt. 2-15:

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała  lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa  domowego zwłaszcza w rodzinach  niepełnych i wielodzietnych ;
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia  młodzieży opuszczającej  placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji  osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   

Wykaz wymaganych dokumentów:

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu.

Do wniosku o pomoc należy załączyć:

 • Potwierdzenie dochodu wszystkich członków rodziny (wspólne gospodarstwo domowe) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu  na tytuł i źródło ich uzyskania    pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne :
  • zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto;
  • prowadzący działalność gospodarczą  –  zaświadczenie Urzędu  Skarbowego o wysokości przychodu  pomniejszonego o koszty uzyskania, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatek;
  • prowadzący gospodarstwo  rolne nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu  Gminy o wielkości gospodarstwa  w ha przeliczeniowych  (1 ha  odpowiada dochodowi miesięcznemu 207 zł);
  • utrzymujący się z renty, emerytury, zasiłków – odcinek  renty, emerytury;
 • Potwierdzenie powodu ubiegania  się o pomoc:
  • bezrobotny – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
  • niepełnosprawność – orzeczenie o niepełnosprawności;
  • choroba – zaświadczenie lekarza  itp.

   

Po złożeniu wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania  bądź w miejscu  stałego lub czasowego pobytu. W ciągu 1 miesiąca od złożenia całości dokumentów Ośrodek  wydaje decyzje administracyjną. Od każdej decyzji przysługuje odwołanie  do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego.

  

Podstawa prawna :  ustawa  z 12 marca  2004 roku o  pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), która weszła w życie 1 maja 2004 roku.

Zasiłek stały

Zasiłek  stały przysługuje:

 • osobie  pełnoletnie  samotnie  gospodarującej,  niezdolnej do pracy z powodu  wieku lub całkowitej  niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od  kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie  pozostającej w  rodzinie,  niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie  niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są  niższe od kwoty kryterium dochodowego na osobę.

   

Całkowita  niezdolność do pracy do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika  ZUS o całkowitej niezdolności  do pracy , lub o całkowitej  niezdolności do pracy oraz samodzielnej  egzystencji)  albo zaliczanie do I lub II grupy inwalidzkiej, albo legitymowanie się  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednio orzeczenie  Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności) . Osoba   niezdolna  z powodu  wieku  to dla  kobiety 60 lat , a dla mężczyzny  65 lat. Zasiłek stały nie przysługuje  osobom uprawnionym do renty socjalnej, bądź innej renty.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okrwesowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Wysokość zasiłku okresowego ustala się w wysokości:

 • różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny,
 • różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby

Minimalna kwota zasilku okrsesowego nie może być niższa niż  20 zł. Zasiłki okresowe dodtowane są z budżetu panstwa w formie dotacji do zadań własnych. Od 2008 roku gminy otrzymuja dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokości 50 %.

Zasiłki celowe

Zasiłki  celowe  wypłacane są w celu zaspokojenia  niezbędnej potrzeby  bytowej. Zasiłek  może być przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, zakup opału, odzieży, niezbędnych  przedmiotów użytku domowego, drobne  remonty i naprawy  mieszkania, a także koszty pogrzebu, bilet  kredytowy. Zasiłek może być  przyznany również osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia  losowego, klęski  żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo przekraczającego  dochodu. Pomoc nie podlega  zwrotowi jeśli wysokość pomocy (wartość) nie przekracza kryterium  dochodowego osoby samotnie gospodarujące  lub rodziny. Może też być przyznany zasiłek celowy lub okresowy pod warunkiem zwrotu części  lub całości.

Usługi opiekuńcze

Usługi  opiekuńcze  – przysługują osobom  samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają  pomocy innych osób, a są  jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą  być przyznane również  osobom, które wymagają   pomocy innych osób, a rodzina  nie  może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są  w mieszkaniu  osoby, która potrzebuje  pomocy. Usługi opiekuńcze  obejmują  pomoc  w zaspakajaniu codziennych  potrzeb  życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgniarkę oraz w miarę możliwości  kontakt z otoczeniem.  Szczegółowe  warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa  uchwała Rady Gminy.

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu

Przy Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która stara się pomóc osobom uzależnionym bądź nadużywającym alkoholu, a także  rodzinom, w których występuje  wymieniony problem .

  

Do zadań GKRPA w ramach działań wynikających z instytucji prawnej  zobowiązania  do  leczenia należy:

 • Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu.
 • Wezwanie na rozmowę i pouczenie  o konieczności leczenia.
 • Skierowanie osoby zgłoszonej na badanie przez biegłą w celu wydania  opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydana przez biegłą.
 • Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
 • osobie uczącej się (pełnoletnia, nie pozostająca na  utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

  

Kryterium  dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty  504 zł (583 zł ? jeśli członkiem rodziny jest osoba  niepełnosprawna).

Osoba niepełnosprawna ? osoba posiadająca umiarkowany, bądź znaczny stopień niepełnosprawności , a w przypadku dzieci  do lat 16 roku życia  posiadający orzeczenie  o niepełnosprawności).

Dochód rodziny ?  przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

  

Dochodem rodziny są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: renty, stypendia, alimenty na dzieci, zasiłki chorobowe, dodatki kombatanckie i dochody z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP, itp.

Od  dochodu rodziny odlicza się alimenty płacone na rzecz innych osób. Gospodarstwo natomiast zostaje przeliczane w ten sposób, że 1 ha przel. odpowiada dochodowi 158,17 zł.

Okres  zasiłkowy ? oznacza okres od dnia 1 września do 31 sierpnia  następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

  

Zasiłek  rodzinny  przysługuje:

 • do ukończenia  przez dziecko 18 roku życia,
 • do zakończenia  nauki  w szkole, jednak nie  dłużej niż do końca 21 roku życia,
 • do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

  

Przy ustalaniu prawa do zasiłku na dany okres zasiłkowy brane są pod uwagę dochody uzyskiwane w roku poprzednim!

Przykład:

Osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2007/2008 powinna do wniosku dołączyć dokumenty o uzyskiwanym dochodzie w roku 2006, natomiast jeśli ubiega się na okres zasiłkowy 2008/2009 powinna udokumentować dochód za 2007 r.

  

Wysokość  zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

   

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoby  uprawnione do zasiłku rodzinnego otrzymują dodatki z tytułu:

 • urodzenia  dziecka ? 1000 zł jednorazowo,
  • opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego ? 400 zł miesięcznie (urlop udzielony przez zakład pracy).
  • samotnego wychowywania  dziecka ? 170 zł miesięcznie na dziecko zdrowe i 250zł  miesięcznie na dziecko niepełnosprawne (samotne wychowywanie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwiedzioną, rozwiedzionego, bądź osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym).
  • podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza  miejscem zamieszkania ? 90 zł miesięcznie (internat stancja itp.) lub 50 zł miesięcznie dojazd do szkoły dzieci uczących się w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej (dodatek może być przyznany na okres od września do czerwca roku następnego)
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ? 60 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia dziecka, a 80zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 lat do 24 roku.

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

   

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

   

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się dla osób, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną  możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Tzw. becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka ? niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.

 

Osoba uprawniona ? osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywaną przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

 

Osoba samotnie wychowująca dziecko ? oznacza to pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł, a prowadzone przez komornika sądowego postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej składa się za pośrednictwem komornika sądowego.

Podział nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości, w dalszej kolejności wydanie decyzji zatwierdzającej wstępny projekt podziału – określenie celu podziału.
 • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego na daną działkę.
 • Poświadczenie prawa własności z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.
 • Wypis z ewidencji gruntów – Starostwo Powiatowe
 • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, potwierdzonej przez organ ją wydający, uzupełniony w razie konieczności niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu.
 • Projekt podziału nieruchomości opracowany na wniosek osoby zainteresowanej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie podziałów nieruchomości i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego (z wymaganą klauzulą).

OPŁATY: Brak  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

     

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin załatwienia sprawy jest uzależniony od złożenia projektu podziału nieruchomości opracowanego przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie podziałów nieruchomości i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego (z wymaganą klauzulą). Procedura trwa około 2-3  miesięcy.

  

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji lub postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie:

 • od postanowienia – w terminie 7 dni od daty otrzymania.
 • od decyzji – w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 92-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -Dz. U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziału nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25 poz. 130).

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

Rozgraniczenie działek

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek.
 • Poświadczenie prawa własności na działki rozgraniczane.
 • Adresy właścicieli rozgraniczanych działek.
 • Wstępna zgoda geodety na wykonanie czynności technicznych.
 • Kopia mapy ewidencyjnej.

OPŁATY: Brak  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 60 dni

  

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy.

  

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wzór wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zbiórkę odpadów i odbiór nieczystości ciekłych

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

  Czytaj wiecej »

Zwrot podatku akcyzowego

Czytaj wiecej »

Program „Uczeń na wsi…

Plany i Programy

Przetargi

Instytucje

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 80, 99-414 Kocierzew

Czas pracy: pn. – czw. 8:00 – 16:00;  pt. 8:00 – 19:00

Tel. (46) 838 48 78

 

Filia Urzędu Pocztowego Łowicz 1

Kocierzew Południowy 97, 99-414 Kocierzew

Czas pracy: pn. – pt. 8:00 – 16:00 (14:30 – 16:00 wydawanie przesyłek awizowanych)

Tel. (46) 838 48 98

 

Parafia Św. Rocha w Boczkach

Boczki 126, 99-414 Kocierzew

Tel. (46) 838 46 78

Proboszcz: Ks. dr Marek Kania

     

Parafia Św. Wawrzyńca w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 98, 99-414 Kocierzew

Tel. (46) 838 48 97

Proboszcz: Ks. Jan Janik

      

Ośrodek Zdrowia w Kocierzewie Południowym

NZOZ „Partner” s.c. Zbigniew Deka, Małgorzata Deka-Kukieła

Kocierzew Południowy 86, 99-414 Kocierzew

Czas pracy: pn. – pt. 8:00 – 18:00

Tel. (46) 838 48 90

      

Gabinet Stomatologiczny w NZOZ „Partner” s.c. w Kocierzewie Południowym

Lek. stom. Hanna i Michał Plichta

Kocierzew Południowy 86, 99-414 Kocierzew

Tel. 601 720 002, 695 774 322

      

Komisariat Policji w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 79A, 99-414 Kocierzew

Tel. (46) 838 48 77

     

Przychodnia dla Zwierząt w Kocierzewie Południowym

Lek. wet. Andrzej Talarowski

Kocierzew Południowy 79, 99-414 Kocierzew

Tel. (46) 838 48 70

 

Apteka „SŁONECZNA”

Kocierzew Południowy 101, 99-414 Kocierzew

Czas pracy: pn. – pt. 8:00 – 14:00, sob. 8:00 – 12:00

Numer telefonu: (46) 839 42 42

    

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział Kocierzew

Kocierzew Południowy 92, 99-414 Kocierzew

Czas pracy: pn. – pt. 7:10 – 14:00

Kasa: 7:10 – 14:00

Numer telefonu: (46) 838 48 10, (46) 838 48 19, Fax. (46) 838 48 23

E-mail: kocierzew@bszl.com.pl

Bankomat 24h

   

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Kocierzew Południowy, 99-414 Kocierzew

Czas pracy:  pn. – pt. 7:00 – 15:00

Tel. (46) 838 48 17, (46) 838 48 29

   

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Specjalista mgr inż. Katarzyna Znyk

Tel. 667 458 343

Linki

  Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Powiat Łowicki
Powiatowy Urząd Pracy w  Łowiczu
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
http://www.zdrowie.lodzkie.pl/sites/all/themes/zdrowie/logo.png