Zasiłki

Rodzaje  zasiłków:

 • zasiłki stałe;
 • zasiłki okresowe;
 • zasiłki celowe;
 • specjalne zasiłki  celowe;
 • usługi opiekuńcze;
 • sprawienie pogrzebu;
 • dożywianie dzieci i inne osoby;
 • opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe,  osoby  która zrezygnuje z  zatrudnienia w związku z koniecznością  sprawowania  bezpośredniej opieki;
 • kierowanie do domów pomocy i ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy;
 • praca socjalna.

    

Kryteria przyznawania zasiłków:

Pomoc społeczna ma na celu umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości .

  

Prawo do świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej  przysługuje w myśl art. 8 ust. 1  ustawy o pomocy  społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej,  której dochód  nie przekracza  477 zł  jest to tzw. ? kryterium dochodowego osoby  samotnie gospodarującej?;
 • osobie w rodzinie, w której  dochód na osobę  nie przekracza  kwoty 351 zł  jest to tzw. ? kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ?;
 • rodzinie , której dochód  nie przekracza  sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tzw. ? kryterium dochodowe rodziny ?.

   

Poza kryterium dochodowym rodzina musi spełniać  co najmniej  jednego z powodów  wymienionych w art. 7 pkt. 2-15:

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała  lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa  domowego zwłaszcza w rodzinach  niepełnych i wielodzietnych ;
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia  młodzieży opuszczającej  placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji  osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   

Wykaz wymaganych dokumentów:

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu.

Do wniosku o pomoc należy załączyć:

 • Potwierdzenie dochodu wszystkich członków rodziny (wspólne gospodarstwo domowe) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu  na tytuł i źródło ich uzyskania    pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne :
  • zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto;
  • prowadzący działalność gospodarczą  –  zaświadczenie Urzędu  Skarbowego o wysokości przychodu  pomniejszonego o koszty uzyskania, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatek;
  • prowadzący gospodarstwo  rolne nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu  Gminy o wielkości gospodarstwa  w ha przeliczeniowych  (1 ha  odpowiada dochodowi miesięcznemu 207 zł);
  • utrzymujący się z renty, emerytury, zasiłków – odcinek  renty, emerytury;
 • Potwierdzenie powodu ubiegania  się o pomoc:
  • bezrobotny – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
  • niepełnosprawność – orzeczenie o niepełnosprawności;
  • choroba – zaświadczenie lekarza  itp.

   

Po złożeniu wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania  bądź w miejscu  stałego lub czasowego pobytu. W ciągu 1 miesiąca od złożenia całości dokumentów Ośrodek  wydaje decyzje administracyjną. Od każdej decyzji przysługuje odwołanie  do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego.

  

Podstawa prawna :  ustawa  z 12 marca  2004 roku o  pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), która weszła w życie 1 maja 2004 roku.

Zasiłek stały

Zasiłek  stały przysługuje:

 • osobie  pełnoletnie  samotnie  gospodarującej,  niezdolnej do pracy z powodu  wieku lub całkowitej  niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od  kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie  pozostającej w  rodzinie,  niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie  niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są  niższe od kwoty kryterium dochodowego na osobę.

   

Całkowita  niezdolność do pracy do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika  ZUS o całkowitej niezdolności  do pracy , lub o całkowitej  niezdolności do pracy oraz samodzielnej  egzystencji)  albo zaliczanie do I lub II grupy inwalidzkiej, albo legitymowanie się  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednio orzeczenie  Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności) . Osoba   niezdolna  z powodu  wieku  to dla  kobiety 60 lat , a dla mężczyzny  65 lat. Zasiłek stały nie przysługuje  osobom uprawnionym do renty socjalnej, bądź innej renty.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okrwesowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Wysokość zasiłku okresowego ustala się w wysokości:

 • różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny,
 • różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby

Minimalna kwota zasilku okrsesowego nie może być niższa niż  20 zł. Zasiłki okresowe dodtowane są z budżetu panstwa w formie dotacji do zadań własnych. Od 2008 roku gminy otrzymuja dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokości 50 %.

Zasiłki celowe

Zasiłki  celowe  wypłacane są w celu zaspokojenia  niezbędnej potrzeby  bytowej. Zasiłek  może być przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, zakup opału, odzieży, niezbędnych  przedmiotów użytku domowego, drobne  remonty i naprawy  mieszkania, a także koszty pogrzebu, bilet  kredytowy. Zasiłek może być  przyznany również osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia  losowego, klęski  żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo przekraczającego  dochodu. Pomoc nie podlega  zwrotowi jeśli wysokość pomocy (wartość) nie przekracza kryterium  dochodowego osoby samotnie gospodarujące  lub rodziny. Może też być przyznany zasiłek celowy lub okresowy pod warunkiem zwrotu części  lub całości.

Usługi opiekuńcze

Usługi  opiekuńcze  – przysługują osobom  samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają  pomocy innych osób, a są  jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą  być przyznane również  osobom, które wymagają   pomocy innych osób, a rodzina  nie  może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są  w mieszkaniu  osoby, która potrzebuje  pomocy. Usługi opiekuńcze  obejmują  pomoc  w zaspakajaniu codziennych  potrzeb  życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgniarkę oraz w miarę możliwości  kontakt z otoczeniem.  Szczegółowe  warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa  uchwała Rady Gminy.

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu

Przy Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która stara się pomóc osobom uzależnionym bądź nadużywającym alkoholu, a także  rodzinom, w których występuje  wymieniony problem .

  

Do zadań GKRPA w ramach działań wynikających z instytucji prawnej  zobowiązania  do  leczenia należy:

 • Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu.
 • Wezwanie na rozmowę i pouczenie  o konieczności leczenia.
 • Skierowanie osoby zgłoszonej na badanie przez biegłą w celu wydania  opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydana przez biegłą.
 • Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
 • osobie uczącej się (pełnoletnia, nie pozostająca na  utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

  

Kryterium  dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty  504 zł (583 zł ? jeśli członkiem rodziny jest osoba  niepełnosprawna).

Osoba niepełnosprawna ? osoba posiadająca umiarkowany, bądź znaczny stopień niepełnosprawności , a w przypadku dzieci  do lat 16 roku życia  posiadający orzeczenie  o niepełnosprawności).

Dochód rodziny ?  przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

  

Dochodem rodziny są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: renty, stypendia, alimenty na dzieci, zasiłki chorobowe, dodatki kombatanckie i dochody z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP, itp.

Od  dochodu rodziny odlicza się alimenty płacone na rzecz innych osób. Gospodarstwo natomiast zostaje przeliczane w ten sposób, że 1 ha przel. odpowiada dochodowi 158,17 zł.

Okres  zasiłkowy ? oznacza okres od dnia 1 września do 31 sierpnia  następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

  

Zasiłek  rodzinny  przysługuje:

 • do ukończenia  przez dziecko 18 roku życia,
 • do zakończenia  nauki  w szkole, jednak nie  dłużej niż do końca 21 roku życia,
 • do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

  

Przy ustalaniu prawa do zasiłku na dany okres zasiłkowy brane są pod uwagę dochody uzyskiwane w roku poprzednim!

Przykład:

Osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2007/2008 powinna do wniosku dołączyć dokumenty o uzyskiwanym dochodzie w roku 2006, natomiast jeśli ubiega się na okres zasiłkowy 2008/2009 powinna udokumentować dochód za 2007 r.

  

Wysokość  zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

   

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoby  uprawnione do zasiłku rodzinnego otrzymują dodatki z tytułu:

 • urodzenia  dziecka ? 1000 zł jednorazowo,
  • opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego ? 400 zł miesięcznie (urlop udzielony przez zakład pracy).
  • samotnego wychowywania  dziecka ? 170 zł miesięcznie na dziecko zdrowe i 250zł  miesięcznie na dziecko niepełnosprawne (samotne wychowywanie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwiedzioną, rozwiedzionego, bądź osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym).
  • podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza  miejscem zamieszkania ? 90 zł miesięcznie (internat stancja itp.) lub 50 zł miesięcznie dojazd do szkoły dzieci uczących się w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej (dodatek może być przyznany na okres od września do czerwca roku następnego)
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ? 60 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia dziecka, a 80zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 lat do 24 roku.

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

   

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

   

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się dla osób, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną  możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Tzw. becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka ? niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.

 

Osoba uprawniona ? osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywaną przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

 

Osoba samotnie wychowująca dziecko ? oznacza to pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł, a prowadzone przez komornika sądowego postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej składa się za pośrednictwem komornika sądowego.