Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Paszport.
 • Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące.

 

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 14, tel. (46) 839 40 54

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

    

UWAGI:

 • Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
 • Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

WYMAGANE DOKUMENTY:

 •  Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Dowód osobisty.
 • Książeczka wojskowa ? w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (zwrot karty mobilizacyjnej w przypadku wymeldowania poza teren WKU).
 • Odpis skrócony aktu urodzenia ? w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak.

 

UWAGI:

 •  Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
 • Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
 • Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz.U. Nr 140, poz. 1480).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Paszport.
 • Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.

 

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 14, tel. (46) 839 40 54

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak.

 

UWAGI:

 • Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela lokalu legitymującego się stosownym tytułem prawnym do lokalu oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 • Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w formie ustnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanychi utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Dowód osobisty.

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 14, tel. (46) 839 40 54

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY: Do Wojewody Łódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. 

    

UWAGI:

 • Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy lub właściciela lokalu, legitymującego się stosownym tytułem prawnym do lokalu oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 • Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w formie ustnej.
 •  

PODSTAWA PRAWNA: 

 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).  
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999). 

 

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 
 • Dowód osobisty.
 • Osoby, którym wydano wojskowy dokument osobisty, przedstawiają ten dokument w celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów dotyczących obowiązku meldunkowego.
  Nie dot. funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (tylko przy zameldowaniu na pobyt stały).
 • Odpis skrócony aktu urodzenia ? w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  Do wglądu:
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

 

OPŁATY: Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 14, tel. (46) 839 40 54

TERMIN ODPOWIEDZI: Niezwłocznie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia doręczeniaa decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

UWAGI:

 •  Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 • Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 93, poz. 887).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

ZAŁĄCZNIKI: