Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany użytkowania budynku

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany użytkowania budynku lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OPŁATY:

 • 17 zł – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), płatne na konto lub w kasie Urzędu Gminy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

TERMIN ODPOWIEDZI: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje

UWAGI:

 • Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkiem zgłoszenia, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust.2-4 ustawy Prawo budowlane).
 • Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związane bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony, wymagają pozwolenia na budowę.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1131).

ZAŁĄCZNIK:

Oznaczanie numerami porzadkowymi nieruchomości/budynku

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • Przy oznaczaniu numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej/budynku:
  • wniosek właściciela/ władającego o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości / budynku,
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawczej budynku lub kopia mapy zasadniczej obejmująca nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy.
 • Przy oznaczaniu numerem porządkowym nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  • wniosek właściciela/ władającego o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości/ budynku,
  • kopia pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym nieruchomości:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości,
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY: 

 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.
 • Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie urzędu.  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45.

TERMIN ODPOWIEDZI:

 • zawiadomienie o oznaczeniu numerem porządkowym nieruchomości/ budynku do 1 miesiąca,
 • zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • znaczanie nieruchomości numerem porządkowym: brak trybu odwoławczego,
 • zaświadczenia: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 7 dni.

UWAGI:

 • Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania lub przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z pozwoleniem na budowę lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • O fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na wniosek właściciela lub osoby faktycznie władającej nieruchomością zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków
 • Oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej zobowiązuje właściciela / władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 • Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu

PODSTAWA PRAWNA: 

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 243, poz.2432)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. nr 98, poz.1071 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

Podział nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości, w dalszej kolejności wydanie decyzji zatwierdzającej wstępny projekt podziału – określenie celu podziału.
 • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego na daną działkę.
 • Poświadczenie prawa własności z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.
 • Wypis z ewidencji gruntów – Starostwo Powiatowe
 • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, potwierdzonej przez organ ją wydający, uzupełniony w razie konieczności niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu.
 • Projekt podziału nieruchomości opracowany na wniosek osoby zainteresowanej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie podziałów nieruchomości i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego (z wymaganą klauzulą).

OPŁATY: Brak  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

     

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin załatwienia sprawy jest uzależniony od złożenia projektu podziału nieruchomości opracowanego przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie podziałów nieruchomości i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego (z wymaganą klauzulą). Procedura trwa około 2-3  miesięcy.

  

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji lub postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie:

 • od postanowienia – w terminie 7 dni od daty otrzymania.
 • od decyzji – w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 92-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -Dz. U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziału nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25 poz. 130).

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

Rozgraniczenie działek

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek.
 • Poświadczenie prawa własności na działki rozgraniczane.
 • Adresy właścicieli rozgraniczanych działek.
 • Wstępna zgoda geodety na wykonanie czynności technicznych.
 • Kopia mapy ewidencyjnej.

OPŁATY: Brak  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 60 dni

  

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy.

  

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wzór wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości