Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
  • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
   • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

 

 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
  • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu – w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej:
   • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

OPŁATY:

 • 205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia.
 • 105 zł ? przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby.
 • 17 zł ? opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).
 • Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu,
  • bezpośrednio w kasie urzędu,
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
  • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 11, tel. (46) 839 40 56

TERMIN ODPOWIEDZI:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do 1 miesiąca,
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  

UWAGI:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 08.199.1227).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.257.2573 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.06.225.1635 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zbiórkę odpadów i odbiór nieczystości ciekłych

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

  Czytaj wiecej »