Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Załączniki do wniosku:

 • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew lub krzewów w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
 • Tytuł prawny władania nieruchomością na której rośnie drzewo lub krzew (kopia jednego z dokumentów: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabycie spadku, akt notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa dzierżawy, wypis i wyrys z ewidencji gruntu lub inny dokument).
 • W przypadku wnioskowanego usunięcia drzew lub krzewów z przyczyn wynikających z planowanych inwestycji budowlanych – kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz kopia projektu zagospodarowania działki.

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 64. § 2. K.p.a., jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

  

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW:

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Z wnioskiem może też wystąpić właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • Tytuł prawny władania nieruchomością,
 • Nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • Przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 • Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Sekretariat Urzędu Gminy w Kocierzew Południowy.

  

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej. Przed wydaniem decyzji organ prowadzący sprawę dokonuje oględzin w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku oraz w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Decyzja zostaje doręczona wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru przez pocztę lub gońca.

  

OPŁATY:

Opłatę za usunięcie drzew i krzewów ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa, a w przypadku krzewu od zajmowanej powierzchni. Wysokości stawek są corocznie zmieniane obwieszczeniem ministra właściwego ds. środowiska. Ponadto opłata za usuwanie drzew i krzewów z terenów zieleni jest podwyższana o 100%.

  

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

 • 1. Na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 • Na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • Które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
 • Które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
 • W związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
 • Które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
 • Z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
 • Które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
 • Topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • Jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • Z grobli stawów rybnych;
 • Jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, opłata za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowe. 

  

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P.2012.747 z dnia 17 października 2012 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 ze zm.).

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

INNE INFORMACJE:

Przepisów tych nie stosuje się do drzew lub krzewów:

 • w lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

POZOSTAŁYCH INFORMACJI UDZIELA: Katarzyna Siejka, Pok. 2, tel. (46) 839 40 56

  

ZAŁĄCZNIKI:

pasen_niebieski