Wydanie decyzji na wykonanie zjazdu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej.
 • Plan zagospodarowania działki.

OPŁATY:

 • Zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006 nr 225, poz. 1635:
  • za wydanie decyzji na wykonanie zjazdu celu publicznego – 82 zł
  • za wydanie decyzji na wykonanie zjazdu celu niepublicznego – zwolnione z opłaty
 • Dowód opłaty należy złożyć wraz z podaniem.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

TERMIN ODPOWIEDZI: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Kocierzew Południowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (t.j. Dz.U. Nr 204, poz.2086 z dnia 17.09.2004 r.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zające pasa drogowego(Dz.U. Nr 140 poz.1481 z 2004 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 14. 10. 2003 r.).
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm).

ZAŁĄCZNIK:

pasen_niebieski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany użytkowania budynku

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany użytkowania budynku lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OPŁATY:

 • 17 zł – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), płatne na konto lub w kasie Urzędu Gminy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

TERMIN ODPOWIEDZI: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje

UWAGI:

 • Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkiem zgłoszenia, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust.2-4 ustawy Prawo budowlane).
 • Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związane bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony, wymagają pozwolenia na budowę.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1131).

ZAŁĄCZNIK:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik:

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   

Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa). Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana planu miejscowego polega zatem na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, który wraz z wejściem w życie zastępuje dotychczasowy plan miejscowy (art. 34 ust. 1 ustawy). Jedyną istotną różnicą pomiędzy uchwaleniem i zmianą planu miejscowego jest sposób zainicjowania przewidzianej w ustawie procedury. Artykuł niniejszy przedstawia poszczególne etapy prowadzące do zmiany planu miejscowego.

   

Jaki wniosek należy złożyć w  sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

W przypadku zmiany planu pierwszym krokiem jest złożenie wniosku w  sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na marginesie należy wskazać, iż procedura zmiany planu może zostać zainicjowana również z własnej inicjatywy przez radę miasta/radę gminy.

   

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
 • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,
 • określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,
 • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wniosek kieruje się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy).

 

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypisy i wyrysy wydawane są na wniosek, do którego należy załączyć egzemplarz mapy sytuacyjnej z określeniem położenia rzeczowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną.

OPŁATY:

 • 30 zł – wypis z miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • 50 zł- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

TERMIN ODPOWIEDZI: 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje

UWAGI: Brak

    

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z poź. zm.)

ZAŁĄCZNIKI:

Decyzja o warunkach zabudowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać dane i informacje określone art. 52 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717), tj.:
  • określenie terenu inwestycji i obszaru na, który inwestycja będzie oddziaływać,
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do wniosku zostaną dołączone umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia),
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,rodzaj technologii, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,rozwiązania chroniące środowisko,-rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji (np. pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka) lub energii (takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektroenergetyczne ) przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko),
  • wykazanie dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku, kiedy teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
  • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
  • wykazanie posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Nisko (w przypadku ubiegania się o ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy związanej z gospodarstwem rolnym),

OPŁATY: 

 • decyzja dotycząca budynków mieszkalnych – zwolnione od opłaty
 • decyzja dotycząca budynków i budowli wraz z urządzeniami budowlanymi technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym, budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej, pozostałych przedsięwzięć – 107 zł

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4, tel. (46) 839 40 45

TERMIN ODPOWIEDZI:

 • 1 miesiąc (nie wlicza się do terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron), a w sprawach szczególnie skomplikowanych (np. przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska, niektóre inwestycje liniowe) może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta, który wydał decyzję.

UWAGI:

 • Opis procedury:
  • ustalenie stron postępowania,
  • wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego – zawiadomienie zainteresowanych stron (w zasadzie właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem i sąsiednich),
  • uzgodnienie inwestycji z wojewodą, zarządem województwa i zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych,
  • ewentualne uzgodnienie inwestycji przez kompetentne organy np. wojewódzkiego konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora przyrody, powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starostę,
  • przyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących inwestycji,
  • wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom (o formie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca),
  • przyjęcie ewentualnych odwołań, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji,
  • uprawomocnienie decyzji

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

ZAŁĄCZNIKI: