Zaświadczenia podatkowe

ZAŚWIADCZENIA:

 • o byciu podatnikiem podatku rolnego
 • o wielkości użytków rolnych
 • o niezaleganiu w podatkach
 • o dochodach z gospodarstwa rolnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, zawierajacy następujące dane: NIP, datę, nazwisko i imię, adres zamieszkania, nazwę instytucji w której będzie przedłożone, określenie rodzaju sprawy, oświadczenie o posiadanych przedmiotach opodatkowania. 

OPŁATY:

 • 17 zł – wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • Zwolnienia ustawowe przewidują przepisy art. 2 ust.1 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 7, tel. (46) 839 40 51.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta. 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK: