Sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie

Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej

Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Edu + – podniesienie standardów nauczania w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, umowy nr RPLD.11.01.02-10-B055/16

zapytanie o cenę

rozstrzygnięcie zapytania zajęcia fizyka i chemia

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu” z dnia 02.10.2017 r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”.

Zmiana siwz z dnia 20 września 2017 r.

Zapytania do SIWZ:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 29 września 2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29 września 2017 r.

Przetargi