Demografia

Według danych na dzień 1 stycznia 2008 roku gminę Kocierzew Południowy zamieszkuje 4646 osób. Około 50,3% mieszkańców gminy stanowią kobiety, zaś 49,7% mężczyźni. Na jeden km2 powierzchni przypada średnio 50 osób, ale w poszczególnych sołectwach gęstość zaludnienia jest zróżnicowana.

Rolnictwo

Gmina Kocierzew Południowy zajmując obszar 9368 ha, należy do gmin średniej wielkości. Gmina ma charakter typowo rolniczy o czym świadczy duży, 85% udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni  użytków rolnych. Pozostałą część gruntów stanowią: sady 4% i użytki zielone 4,2%. Lasy i grunty leśne zajmują zaledwie 2% powierzchni. Na obszarze gminy powierzchnia gruntów zmeliorowanych stanowi 91 % ogółu użytków rolnych.

  

Gmina Kocierzew Południowy wyróżnia się dużym udziałem gruntów dobrych klas bonitacyjnych, II -IV. Ogólna liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 956, z czego zaledwie 2,8 % stanowią gospodarstwa powyżej 20 ha. Do najliczniejszych, 67 % należą gospodarstwa o powierzchni do 10 ha.

  

Dominującymi gałęziami rolnictwa są: hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego oraz uprawą ziemniaków, truskawek, buraka i zbóż. Rozwija się również sadownictwo i warzywnictwo.

 

Infrastruktura

Gmina Kocierzew Południowy jest dobrze wyposażona pod względem infrastruktury technicznej. Przez cały obszar gminy przechodzą linie średniego napięcia połączone są z 46 stacjami transformatorowymi 15kV/04kV. Przez jej południowo – wschodni kraniec przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV. Obecnie przez teren gminy przeprowadzone są  linie telefoniczne.

  

Cały obszar znajduje się w zasięgu cyfrowej telefonii komórkowej, który zapewniony jest przez dwa maszty nadawcze.

  

Gmina Kocierzew zaopatrywana jest w wodę siecią wodociągową z dwóch ujęć w Kocierzewie i Płaskocinie wraz ze studniami i ze stacjami uzdatniania. Na terenie gminy pracuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków.

  

Połączenia komunikacyjne  zapewniają głównie drogi powiatowe i gminne. Obecnie łączna długość dróg ogólnodostępnych wynosi 187 km, w tym 67 km to drogi powiatowe, a 28 km to drogi gminne. Pozostała część, czyli 97 km, to drogi wewnętrzne.

Środowisko przyrodnicze

 

Gmina Kocierzew Południowy położona jest na obszarze mezoregionu Równiny Kutnowskiej, należącej do Niziny Środkowomazowieckiej. Obszar ten jest typowo równinny o wysokości od 90 do 110 m n.p.m. Klimat charakteryzuje się dużą zmiennością elementów meteorologicznych. Roczna suma opadów na terenie gminy waha się tu od 500 do 550 mm, zaś średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7-7,5 st. C. Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni.

 

Rzeźba terenu Gminy Kocierzew Południowy jest mało urozmaicona. Wyróżniającym się elementem jest dolina rzeki Witoni z malowniczymi zagajnikami olszowymi. Szata roślinna gminy jest typowa dla terenów rolniczych. Dominuje tu roślinność pól, łąk i sadów przy małym udziale lasów. 

Można spotkać tu typowe zwierzęta dla terenów wiejskich. Jednym z przedstawicieli fauny, który jest godny uwagi i coraz częściej spotykany, jest bóbr europejski (Castro fiber).

W obrębie gminy czynnie działają Koła Łowieckie, które sezonowo prowadzą odstrzał i dokarmianie zwierzyny. Obecnie działa 5 kół: Koło Łowieckie „Orzeł” z Kiernozi, łowickie koło „Echo”, warszawskie koło „Puszcza”, łowickie koło „Łowiczanin” oraz warszawskie koło „Jemioła”.

 

Środowisko kulturowe

Obecnie na terenie gminy istnieją następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

  

  • Drewniana kaplica p.w. św.  Rocha w Boczkach zbudowana z fundacji  arcybiskupa Władysława Łubieńskiego w 1761 r. jako kaplica kolegiacka Kapituły Łowickie

   

   

  • Murowany dwór w Boczkach, dwukondygnacyjny, wybudowany w 1930 r. przez rodzinę Chrzanowskich. Powstał on w miejscu, gdzie dawniej stał drewniany dworek, w którym urodził się malarz Józef Chełmoński
  • Park otaczający dwór i kaplicę w Boczkach, założony w latach 1885 – 1890 o powierzchni 2,9 ha
  • Dwór wraz z parkiem w Osieku. Dwór rodzinny Marcelo Bacciarellego wykonany z modrzewia, jednokondygnacyjny z 1780 roku. Dwór otacza 6 ha park.

Charakterystyka Gminy Kocierzew Południowy

* źródłem informacji powyższej charakterystyki jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy